Annons

 i Eko/Miljö

Ökad produktion av havsbaserad energi, växande sjöfart och större miljöpåfrestning. Det är några av trenderna som pekas ut i WSPs nya rapport ”Vårt framtida hav”. Rapporten har gjorts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten som har regeringens uppdrag att genomföra en sammanhållen svensk politik för Sveriges hav och vatten.

I Havs- och vattenmyndighetens uppdrag ingår att ta fram förslag till havsplaner som ger förutsättningar i form av utrymme för utveckling av havsrelaterade verksamheter samtidigt som vi får en god havsmiljö. WSPs rapport beskriver några av de viktigaste framtida trenderna kopplade till områdena energi och material, sjöfart, fiske och vattenbruk, miljö, turism, och säkerhet och försvar. Rapporten beskriver de tre havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

– Ett friskt och välmående hav är en förutsättning för att andra verksamheter på havet ska fungera. Därför är planering och samspel mellan alla aktörer mycket viktigt, säger Anna Thore, hållbarhetsstrateg på WSP.

Sammanfattning av rapporten:

  • En ökad produktion av förnybar el från havsbaserad energi samt potentiellt utnyttjande av havsområden för materialutvinning och koldioxidlagring kan komma att ta stora ytområden i anspråk och innebära en påverkan på både miljön och övriga näringar till havs.
  • En allt mer koncentrerad sjöfart och fartygens växande dimensioner leder till ett fåtal centrala hamnar. Detta ställer i sin tur krav på väl utpekade farleder och en välfungerande trafikövervakning för att minimera störningar i känsliga havs- och kustområden.
  • I Sverige står det svenska vattenbruket för knappt 6,5 procent av fiskkonsumtionen och har inte vuxit i samma takt som det globala vattenbruket. Trenden inom vattenbruket går mot integrerade, multitrofa odlingar till havs och i landbaserade system. Även odling av alger eller musslor som kan ha en positiv miljöpåverkan.
  • Naturvården och turismen står i flera fall i direkt konflikt med varandra men en påtaglig trend är ökat samarbete mellan exploaterande och bevarande intressen där FN och EU pekar ut ekoturism som en möjlig väg fram framåt.
  • Försvarsmaktens militära övningsaktiviteter i Östersjön ökar och därmed behov av ökat utrymme. Samtidigt blir påfrestningarna på Östersjön större med föroreningar, utbygganden av vindkraftverk och nätverk för försörjning av gas och el. Dessa utbyggnader måste därför samordnas med hänsynstagande till de säkerhetsåtgärder som krävs.

”Vårt framtida hav – en rapport om framtida möjligheter och utmaningar i svenska havsplanering” finns att läsa på Havs- och vattenmyndighetens hemsida, havochvatten.se.

 

 

För ytterligare information v v kontakta:

Anna Thore, Hållbarhetsstrateg, WSP Environmental 
Tel: width=0010-722 56 58width=0072-553 02 71
E-post: Anna.Thore@WSPGroup.se

Siv Axelsson, Personal- och informationsdirektör, WSP Sverige AB 
Tel: width=0010-722 87 76 / width=0070-543 87 17 
E-post: Siv.Axelsson@WSPGroup.se

Om WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har vi 32 000 medarbetare på över 500 kontor i 39 länder. I Sverige har vi omkring 3 200 medarbetare. 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!