Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Gårdagens riksdagsbeslut var ganska omfattande i åtgärder för att förbättra förhållandena för fisken i Östersjön. Beslutet bifölls av alla riksdagspartier förutom KD. Förutom utflyttning av trålgränsen fattades ytterligare beslut om åtgärder för att minska säl- och skarvbestånden!

Nedan finns riksdagens beslut i sin helhet, läs mer på Riksdagen.se!

Nio åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön (MJU6)

Riksdagen riktade nio tillkännagivanden till regeringen med åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön. I tillkännagivandena uppmanar riksdagen regeringen att

  • agera för att dels flytta ut trålgränsen på prov, dels – med vissa undantag – begränsa det trålfiske som tillåts innanför trålgränsen
  • verka för en ny översyn av förvaltningsplanen för torsk, sill, strömming och skarpsill i Östersjön
  • se till att Sverige är aktiv som medlem i regionala samarbetsorgan och i Internationella havsforskningsrådet (ICES) genom att bland annat ta till vara på möjligheten att begära underlag från ICES
  • se till att bland annat det småskaliga fisket, fisket som går direkt till livsmedel och tillhörande förädling och beredningsindustri inte drabbas oproportionerligt negativt, exempelvis om fiskekvoterna sänks kraftigt
  • komma med ytterligare konkreta åtgärder för att minska regelkrånglet vid licensgivning för småskaligt fiske och fiskförädling, bland annat för att underlätta för nyrekrytering och generationsskiften
  • öka jakten på skarv genom att tillåta allmän skyddsjakt på skarv på eget initiativ och utreda möjligheterna till allmän jakttid på skarv, samt överväga ytterligare åtgärder för att begränsa skarvstammens tillväxt
  • öka jakten på säl genom större licenstilldelning för säljakt och genom att underlätta för de jägare som jagar säl.
  • agera för att begränsa tillväxten av storspiggsbestånden
  • ta initiativ för att få bättre kunskapsunderlag om vattenkraftverkens ekologiska betydelse och passagelösningar samt fler åtgärder i fråga om vattenkraftverkens påverkan på hotade arter.

Tillkännagivandena har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från miljö- och jordbruksutskottet. Ett utskottsinitiativ betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ om tillkännagivanden till regeringen om åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera