Annons

 i Eko/Miljö

2012 slog Mark- och miljööverdomstolen fast att gamla privilegiebrev inte kan jämställas med tillstånd enligt miljöbalken.

Sedan dess har frågan om urminnes hävd prövats i flera rättsfall.

–  Det finns nu en tydlig rättslig praxis och HaV kan därför gå ut med en vägledning till landets länsstyrelser om att ägare till vattenkraftverk som drivs med hänvisning till urminnes hävd ska ansöka om tillstånd, säger Anders Skarstedt på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

I Sverige finns i dag cirka 2 000 vattenkraftverk. Flera hundra av dessa, främst mindre vattenkraftverk med mindre än 10 MW installerad effekt, har inte prövats enligt tidigare vattenlagar eller miljöbalken som kom 1999. 

Inte sällan hänvisar ägarna till dessa vattenkraftverk att de har en rätt enligt kungliga privilegier eller enligt urminnes hävd.

Under 2012 uttalade Mark- och miljööverdomstolen, MMÖD, sig i tre överklagade tillsynsärenden. Domarna gäller tre bolag och vattenkraftverk vattenkraftsverk i Hedströmmen i Västmanland; Kungsådran Kraft AB och deras kraftverk i Färna, Relatera AB och deras kraftverk i Kedjebohammar samt Mälarenergi Vattenkraft AB och deras kraftverk i Gisslarbo.

Enligt länsstyrelsen har kraftbolagens verksamhet påverkat vattenmiljön negativt, bland annat för att det tidvis släpps väldigt lite vatten i den naturliga åfåran. Kritiken gäller också att spaltvidden på gallren framför turbinerna är för bred, vilket innebär att fisk kan passera genom turbinerna och skadas.

Så här skriver MMÖD i domarna:  ”En rätt enligt privilegiebrev utgör en särskild rättighet att förfoga över vattnet men kan inte jämställas med ett tillstånd enligt miljöbalken”.  MMÖD menar att det är svårt för länsstyrelserna att sköta tillsyn om det saknas tillstånd för verksamheten. Vidare menar MMÖD att länsstyrelsen istället för att förbjuda verksamheten borde kunna förelägga ägarna till vattenkraftverken om att de måste ansöka om tillstånd. Länsstyrelsens förbud upphävdes av MMÖD.

– Domarna visade länsstyrelserna att det finns en möjlighet att förelägga kraftbolag att ansöka om tillstånd till verksamheten samt att åberopande av privilegiebrev eller urminnes hävd inte kan jämställas med ett tillstånd enligt miljöbalken.  Sedan dess har flera länsstyrelser gjort detta, säger Anders Skarstedt, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn på HaV.

– Länsstyrelsernas beslut har i många fall överklagats till mark- och miljödomstolarna, som har avslagit överklagandena och fastställt länsstyrelsernas beslut. Något ärende har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen som inte har beviljat prövningstillstånd alternativt fastställt länsstyrelsens beslut.

De senaste domarna gäller bolagen Dalakvarn Ledsjö Vind AB i Götene  (Vänersborgs tingsrätt), Västland Nilsson Kraft AB i Fjugesta (Nacka tingsrätt), Frösve Herrekvarn Ulf Hallenius i Skövde (Vänersborgs tingsrätt) och Lassåna Tiveds Energi AB i Laxå (Nacka tingsrätt och Svea hovrätt)

– Det har tidigare funnits en stor osäkerhet om hur bestämmelserna ska tolkas och även i domarna  från 2012 fanns ett visst tolkningsutrymme, säger Anders Skarstedt.

– HaV ska hjälpa länsstyrelserna med vägledning i sådana här ärenden. Nu menar vi att det finns en tydlig rättslig praxis om vad som gäller; att det inte går att driva ett vattenkraftverk med hänvisning till urminnes hävd och att länsstyrelserna bör/ska förelägga om tillståndsprövning för vattenkraftverk med pågående  elproduktion.

Här kan du läsa vägledningen

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Anders Skarstedt, utredare, tillsynsavdelningen tfn 010-698 66 90, mobil 0765-38 61 90, e-post anders.skarstedt@havochvatten.se

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera